Obchodní podmínky

Tímto dokumentem bych Vás ráda informovala o obchodních podmínkách vztahujících se k nákupu mých produktů a služeb.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nákupem E-booků (elektronických knih) a on-line kurzů či poradenství (dále označované jako „digitální obsah„, „produkt“ či „produkty“) přes webové rozhraní www.emocnituk.cz, který je dokončen prostřednictvím služby poskytované www.simpleshop.cz(provozovatelem je společnost Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Bc. Martinou Kulichovou, IČ: 06291490, se sídlem Rybníček 20, 582 82 Golčův Jeníkov (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. II. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek emocnituk.cz.
  II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1.Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze odkaz a následné přesměrování na automatický objednávkový systém společnosti Redbit s.r.o. (www.simpleshop.cz), kliknutím na tlačítko „Koupit“ a následně odesláním vyplněného objednávkového formuláře tlačítkem „Dokončit nákup“.
  2. Popis produktů: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny a co Kupujícímu mohou přinést. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
 3. Objednání produktů: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní povinné údaje e-mail, jméno, příjmení a zvolí způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je třeba si údaje vložené do objednávkového formuláře zkontrolovat, můžete je změnit a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. 

Obdržení objednávky bude Prodávající informovat Kupujícího mailem zaslaným na  elektronickou adresu Kupujícího, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. 

V případě pochybností může Prodávající Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále Prodávající nezabývá. 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její akceptace ze strany Prodávajícího a tyto VOP.

IV. Cena produktů a platba

 1. Cena produktů: Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 
 3. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. Způsob platby: Cenu za produkty dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 5. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 263235274/0300 (dále jen „účet prodávajícího“);
 6. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.
 7. platba kartou – Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platby jsou prováděny prostřednictvím platebního systému ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platbypodpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267,
  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupní cena se hradí v korunách českých.

Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě – ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.

Přijetí platby bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Taktéž Kupujícímu bude zaslán e-mail s důležitými informacemi o možnosti stáhnutí e-booku, případně informacemi ke konání semináře či workshopu. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. 

E-booky ani on-line kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

 1. Způsob dodání:Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf. nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny budou zaslány instrukce, jak se ke kurzu připojit, prostřednictvím jakého webového nástroje či aplikace, bude kurz probíhat.  Pokud si zakoupíte e-book nebo službu s možností přístupu do členské skupiny např. na facebooku, je potřeba o toto členství požádat a použít e-mail, prostřednictvím kterého jste si daný produkt zakoupili. Prodávající si vyhrazuje právo na odebrání člena ze skupiny. A to zejména v případě porušení Pravidel skupiny. 
 2. Dodací lhůta:E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet prodávajícího.
 3. Po dodání e-booku je povinností Kupujícího zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, neprodleně kontaktuje Prodávajícího. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

  VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv.
  1. Digitální obsah zasílá Prodávající pouze Kupujícímu, na elektronickou adresu Kupujícího, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K účasti v on-line kurzu je nutné stáhnout si případně aplikaci, prostřednictvím které bude kurz probíhat. Kupující bude o webové stránce či aplikaci, na které bude kurz probíhat, informován nejpozději 1 den před konáním zakoupeného on-line kurzu. Obsah on-line kurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující byl připojen k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech a dalších okolnostech Kupujícího, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci a v žádném případě nenahrazují lékařská doporučení. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v E-booku.
  3. Upozorňuji, že se v případě produktů nejedná o zdravotní služby. Veškeré informace, doporučení a stanoviska obsažené v tomto materiálu nenahrazují lékařskou diagnózu či lékařské služby, berte prosím toto doporučení vážně. On-line kurz ani e-book není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 
  4. On-line kurzy jsou formou osobního rozvoje a růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené absolvováním on-line kurzu nebo e-booku, jsou vyloučeny.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V případě uzavření Kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, nelze 14-denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy uplatnit, pokud digitální obsah nebo služba již byly Kupujícímu zpřístupněny.
 2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 5 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup i do přidružené skupiny na Facebooku, pokud byla účast v ní součástí nákupu produktu nebo služby.
 3. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při zpřístupnění nemá vady.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt (e-book, resp. u online kurzu informace o konání kurzu a platforma, na které bude kurz probíhat) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu kouc@martinakulichova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese kouc@martinakulichova.cz.
  2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 
  3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz 
  4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
  X. Závěrečná ustanovení
  1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 
  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na mých webovým stránkách.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 
  4. Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2020.